Een complete taalmethode voor iedereen

Taalfontein is een frisse taalmethode voor alle groepen in het Christelijk basisonderwijs.
De methode behandelt verschillende thema’s die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staan.
Alle taal- en leesactiviteiten zijn verbonden met de thema’s.

Doorgaande leerlijn

Taalfontein biedt voor de gehele basisschool een aansprekende, doorlopende leerlijn. Door in groep 1 en 2 te beginnen met de beginnende geletterdheid, worden jonge kinderen voorbereid op het taalonderwijs in de volgende groepen. In groep 3 komen de diverse delen van taal aan bod: lezen, schrijven, woordenschat, luisteren en spreken. Dit wordt in de aansluitende groepen uitgebouwd.

Toetsing Taalfontein

Taalfontein Taal en lezen bevat diagnostische toetsen bij elk thema voor de leerlijnen Taalbeschouwing, Leesbegrip en Woordenschat. Door de afname van deze toetsen krijgt de leerkracht informatie over de mate van beheersing van de aangeboden leerstof en kan bepaald worden welke leerlingen in aanmerking komen voor herhalingsstof. Daarnaast zijn voor begrijpend lezen per leerjaar een vijftal beoordelingstoetsen ontwikkeld, die hieronder zijn te downloaden. Deze toetsen zijn bedoeld om de vaardigheid in begrijpend lezen in het algemeen te meten.

Taalfontein Spelling kent twee soorten toetsing: de diagnostische en de beoordelingstoetsen. Aan het eind van elke oneven leseenheid wordt er diagnostisch getoetst. Aan de hand van de toetsuitslagen kan de leerkracht bepalen in welke mate de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen en welke leerlingen in aanmerking komen voor herhalingsstof.

Een vijftal beoordelingstoetsen bieden de mogelijkheid tot evaluatie op wat langere termijn. Ze kunnen gebruikt worden bij het vaststellen van het rapportcijfer voor spelling.

Achtergrond Taalfontein

Taalfontein is een methode waarbij alle onderdelen van taalonderwijs aan bod komen. In het onderdeel Taal en Lezen komen de taalaspecten luisteren/spreken, leesbegrip, stellen en taalbeschouwing in een vaste volgorde aan de orde. Ook is er veel aandacht voor woordenschat, woordbegrip, leesbeleving en toepassing van de geleerde vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van een interactieve aanpak, met veel aandacht voor strategisch leren. De bijbehorende opdrachten zijn activerend en motiverend voor zowel leerkracht als leerling. Voor het onderdeel Spelling zijn op basis van de eindtermen van de verschillende groepen de doelen voor diverse leseenheden bepaald. Er leseenheid staan meestal twee of drie doelen centraal. De bijbehorende lessen hebben uitsluitend betrekking op deze doelen.

Taalactief , zichtzending, Uitproberen, Schoolmethodes uitproberen, Taal actief

Zichtzending

U kunt vrijblijvend voor een periode van 3 maanden een zichtzending bij ons aanvragen. In een zichtzending vindt u een weergave van deze methode qua inhoud, vormgeving en materiaal. Binnen 5 werkdagen na ontvangst kunt u het pakket in huis verwachten. Bij het onderdeel aanbod kunt u kiezen voor de gewenste zichtzending. Mocht u graag nog wat langer gebruik willen maken van het zichtpakket? Dat is geen probleem, meldt het bij uw accountmanager.

Voorwaarden
& Privacy

Jongbloed BV is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Jongbloed BV heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Jongbloed BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

> Meer informatie

zichtzending, Uitproberen, Schoolmethodes uitproberen, privacy

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief van Royal Jongbloed Education. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen van lesmethodes en educatieve producten en leermiddelen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig. In onze Privacy Policy leggen we uit hoe we met cookies en data omgaan.